image1 image2 image3 image4 image5

Adw. Wieslaw Dembowski

.............................

mail: biuro@skuteczniprawnicy.eu

.......Kontakt tel. 792-180-679.

you are here: Start Zakres swiadczonych uslug: PRZEDSIEBIORCY I INSTYTUCJE

Oferta dla firm i instytucji

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno w formie stałej i.kompleksowej obsługi jak i doraźnej pomocy prawnej, w.szczególności w zakresie:

 

- prawa handlowego:

- zakładanie i rejestracja spółek, w tym pomoc w wyborze właściwej formy prawnej

- doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółki

- obsługa działalności organów spółki - posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników

- przekształcanie, łączenie i podział spółek

- obsługa prawna czynności towarzyszących wprowadzaniu spółki na rynek regulowany (w tym na giełdę papierów wartościowych), sporządzenie prospektów emisyjnych

- rozwiązanie i likwidacja spółek,

- prowadzenie procesów dotyczących osobistej odpowiedzialności członków zarządu za długi spółki

- zakładanie i rejestracja stowarzyszeń i fundacji oraz pomoc w zakresie ich bieżącej działalności

 

- prawa cywilnego:

- pomocy w prowadzeniu negocjacji handlowych oraz przygotowywaniu projektów umów, pism i innych dokumentów

- opiniowanie umów, pism i innych dokumentów

- reprezentowanie Klientów przed sądami, organami administracji oraz przed innymi podmiotami i instytucjami w zakresie prawa rzeczowego, prawa zobowiązań prawa osobowego i prawa spadkowego

- windykacja należności

- prowadzenie w imieniu Klienta spraw egzekucyjnych, administracyjnych i spraw w postępowaniu polubownym

- prowadzenie w imieniu Klienta spraw z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów

- analiza stanu prawnego oraz obrót nieruchomościami w tym przygotowywanie projektów umów przedwstępnych, zobowiązujących oraz przenoszących własność nieruchomości, a także umów o ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych oraz umów najmu i dzierżawy nieruchomości, zastępstwo w postępowaniach wieczysto-księgowych,

- zastępstwo w postępowaniach w sprawie zmiany wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz postępowaniach o zmianę stawki procentowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

 

- prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

- doradztwo w zakresie stosunków pracy

- pomoc w tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych w zakładach pracy

- układy zbiorowe pracy

- reprezentowanie Klienta w sporach z pracownikami i związkami zawodowymi

- doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców

- doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych

 

- prawa energetycznego


- prawa medycznego


- prawa budowlanego:

- analiza przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

- pomoc w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy

- analiza dopuszczalnego sposobu wykorzystania nieruchomości

- pomoc w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub zatwierdzeniu projektu budowlanego

- negocjowanie i przygotowanie projektu umowy o wykonanie projektu budowlanego, o pełnienie nadzoru inwestorskiego, o roboty budowlane oraz projektów wykonawczych

- pomoc w postępowaniu wywołanym zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę

- doradztwo w toku realizacji inwestycji, w tym w problemach ze zmianą wykonawcy, architekta lub inspektora nadzoru inwestorskiego

- pomoc w uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

 

- prawa bankowego:

- opiniowanie projektów dokumentów tworzonych przez banki, w tym wzorców umownych, wzorców gwarancji i akredytyw bankowych

- reprezentacja w procesach sądowych związanych z czynnościami bankowymi

 

- prawa upadłościowego i naprawczego:

- doradztwo w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego

- zastępstwo w postępowaniu o ogłoszenie upadłości

- przygotowywanie zgłoszenia wierzytelności oraz zastępstwo w postępowaniu wywołanym zgłoszeniem

- zastępstwo w postępowaniu upadłościowym właściwym